Kebaya Aruni 86 ( Merah Bata )
Rp 450,000
Rp 250,000
 : 350g